فرمهای مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه و مزایده

1- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار

2-فرم اطلاعات شرکتهای حاظر در مناقصه

3-فرم اظهار نامه ظرفیت آماده بکار

4-فرم ارزیابی کیفی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

5-فرم ارزیابی کیفی مخصوص مناقصه های فنی و مهندسی

6-فرم ارزیابی کیفی مخصوص مناقصه های تامین کالا

7-فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران کالاهای خدماتی

 

تذکرات مهم :

      1-تکمیل و ارسال فرمهای شماره ،3،2،1 و4 برای کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه های مربوط به امور خدماتی یا پروژه های فنی و مهندسی الزامیست.  

     2-متقاضیان شرکت در پروژه های فنی و مهندسی بایستی علاوه بر فرمهای شماره 3،2،1 و4 ، فرمهای شماره 5 را تکمیل و ارسال نمایند.

       3-متقاضیان شرکت در مناقصه های مربوط به تامین کالا بایستی فرم شماره1 ،3،2 و 6 را تکمیل و ارسال نمایند.

       4-تصاویر (کپی)مربوط به مدارک و مستندات ارسالی بایستی ممهور به مهر((کپی برابر اصل است)) باشد.

       5-متقاضیان شرکت در مناقصه های مربوط به امور خدماتی بایستی علاوه بر فرمهای3،2،1 و4 فرم شماره 7 را نیز تکمیل و ارسال نمایند .

map
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.